2310260022
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης - Αγορές

Το meandjoe.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ – ΟΠΤΙΚΑ», και τον διακριτικό τίτλο «Me and Joe», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 54, Εύοσμος, με ΑΦΜ 079721753 Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, (στο εξής θα αναφέρεται για συντομία ως Me And Joe). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Me And Joe το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.meandjoe.com. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα οι πελάτες/χρήστες παραχωρούν την συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος πελάτης/χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί στην χρήση της αλλά και να μην κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών του. Ο πελάτης/χρήστης με την συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους, τεκμαίρεται ότι τους έχει κατανοήσει πλήρως όλους τους όρους και δεσμεύεται από αυτούς.

Όροι της σύμβαση

Η Me And Joe διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε αλλαγή μέσω από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικά

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία – Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο και τους νόμους της Ελλάδος και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αποκλειστική δικαιοδοσία ορίζεται αυτή των Ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Ανεξαρτησία – Οι παρόντες Όροι και οι Προϋποθέσεις είναι ανεξάρτητοι με την έννοια ότι οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις παραμένουν σε ισχύ ως εάν ο άκυρος όρος δεν υφίστατο εξ αρχής.

Παραίτηση – Η αδυναμία της Me and Joe να ασκήσει οποιοδήποτε συγκεκριμένο δικαίωμα ή πρόβλεψη αυτών των Όρων και των Προϋποθέσεων δεν θα θεωρηθεί παραίτηση ενός τέτοιου δικαιώματος ή πρόβλεψης εκτός κι αν αναγνωριστεί και συμφωνηθεί από τη Me and Joe εγγράφως.

Εγγυήσεις – Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν βασίζεται ούτε και διορθώνεται με, οποιαδήποτε δήλωση, εκπροσώπηση, εγγύηση ή αντίληψη (με αμέλεια ή χωρίς) οποιουδήποτε ατόμου (είτε συμβαλλομένου αυτών των Όρων και των Προϋποθέσεων είτε όχι) άλλου από αυτά που περιγράφονται ρητά σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ως εγγύηση. Όμως, τίποτα σε αυτές τις Παραγράφους, δεν θα λειτουργήσει προς περιορισμό ή εξαίρεση οποιασδήποτε ευθύνης ή απάτης.

Εκχώρηση – Με τη αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων αναλαμβάνετε να μην εκχωρήσετε, μεταπωλήσετε, επαναεκμισθώσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή κάποιο τμήμα τους. Παραβίαση αυτού το περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο, θα έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση λήξη των Υπηρεσιών από τη Me and Joe. Η Me and Joe δύναται να παραχωρήσει αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε τρίτους, κατά την κρίση της.

Ανωτέρα Βία – Η Me and Joe δεν θα φέρει ευθύνη και δεν θεωρείται παραβίαση των παρόντων Όρων και των Προϋποθέσεων που οφείλεται σε γεγονός Ανωτέρας Βίας περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απρόοπτων φαινομένων, σφοδρών καιρικών συνθηκών, πράξεων ή παραλείψεων της Κυβέρνησης ή άλλης αρμόδιας αρχής ή άλλων.